Projekční práce v oblasti vodohospodářských staveb

Projekční práce v oblasti vodohospodářských staveb

Projektové dokumentace všech stupňů (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby) pro následující druhy staveb:

 • Čistírny odpadních vod, septiky, zemní filtry
 • Studny
 • Kanalizační řady a kanalizační objekty včetně přípojek
 • Vodovodní řady a vodárenské objekty včetně přípojek
 • Odlučovače ropných látek, odlučovače tuků a škrobů
 • Malé vodní nádrže, retenční nádrže, vsakovací nádrže
 • Malé vodní elektrárny
 • Jezy a další vzdouvací stavby
 • Rybí přechody
 • Tepelná čerpadla (vrty země-voda, voda-voda)
 • Úpravy vodních toků
 • Hrazení bystřin a strží
 • Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
 • Protierozní opatření
 • Řešení nakládání s dešťovými vodami