Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory

  • poval
  • prehradky
  • oplocenka

Projekt řešil provedení obnovy turistických stezek v Sedle Holubníku, v blízkosti PP Vlčí louka a na vrchol hory Jizera. Došlo k obnově povalových chodníků, svodnic kamenných stupňů, odvodňovacách žlábků, informačních tabulí a dřevěného přístřešku. Vybudovány byly tři oplocenky. Dále byla provedena revitalizace rašelinišť v PR Klečové louky – část Jelení louka a Smrčková louka. Ve stávajícím odvodňovacím příkopu byly provedeny hrázky, které zpomalí odtok vody z rašeliniště tak, aby se zvýšila a stabilizovala hladina podzemní vody. Ustálený vodní režim umožňuje opětovné rozšíření vlhkomilných společenstev v území, kde dojde k celkovému zvýšení retence vody a snížení odtoku vody z povodí. Zatopení drenážních rýh pomocí systému hrázek patří k aktivní ochraně narušeného rašeliniště, přispěje k zastavení probíhajících degradačních změn a k obnovení podmínek blízkých přírodnímu stavu lokality.

Comments are closed.