Portfolio Category: Ostatní

Sedmihorský mokřad

Vybudování 14 různě velkých tůní a přerušení stávajícího melioračního systému v řešeném území. Celková plocha dotčená realizací opatření = 5,928 ha. Video na youtube Projekt oceněný v soutěži Adapterra Awards  
Read more

Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory

Projekt řešil provedení obnovy turistických stezek v Sedle Holubníku, v blízkosti PP Vlčí louka a na vrchol hory Jizera. Došlo k obnově povalových chodníků, svodnic kamenných stupňů, odvodňovacách žlábků, informačních tabulí a dřevěného přístřešku. Vybudovány byly tři oplocenky. Dále byla provedena revitalizace rašelinišť v PR Klečové louky – část Jelení louka a Smrčková louka. Ve…
Read more

Oprava koryta vodního toku Liberec

Místo stávajících zborcených zdí bylo provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm a šířky 380 mm. Zídky jsou umístěny na betonový základ hloubky 600 mm. Dno bylo opevněno urovnaným pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm.
Read more