Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

Odpadní vody z rekreačního objektu jsou svedeny gravitační kanalizací do typové domovní čistírny odpadních vod SBR3 pro 2-4 EO. Z čistírny odpadních vod jsou přečištěné odpadní vody odváděny gravitační kanalizací do revizní šachty a dále gravitačně do vsakovacího zářezu, kde jsou zasakovány do horninového prostředí.

Comments are closed.