Portfolio Category: Kanalizace a ČOV

Domovní ČOV v k. ú. Vesec u Liberce

Odpadní vody z rekreačního objektu jsou svedeny gravitační kanalizací do typové domovní čistírny odpadních vod SBR3 pro 2-4 EO. Z čistírny odpadních vod jsou přečištěné odpadní vody odváděny gravitační kanalizací do revizní šachty a dále gravitačně do vsakovacího zářezu, kde jsou zasakovány do horninového prostředí.
Read more

Domovní ČOV Heřmanice

Objekt rodinného domu je odkanalizován přes typovou domovní čistírnu odpadních vod D5 do vodního toku Oleška. Nátok i odtok je proveden z potrubí PVC SN 4.
Read more